Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

19. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  27. októbra 2008 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Študijný poriadok fakulty.
  Podkladové materiály:
  Zmeny v návrhu študijného poriadku fakulty
 4. Upresnenie kritérií pre prijímacie konanie na magisterské štúdium pre ak. rok 2009/2010.
 5. Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie prodekana.
 6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FMFI UK.
 7. Informácia o výsledku volieb do ŠKAS FMFI UK.
 8. Informácia o príprave štatútu fakulty.
 9. Návrh na zmenu štruktúry pracovísk.
 10. Rôzne.
 11. Záver.