Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

9. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  21. mája 2007 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
 3. Metodika rozdelenia mzdových prostriedkov na odborné katedry fakulty.
 4. Rozpis dotácie na mzdy, odvody, tovary a služby pre rok 2007.
  Podkladové materiály:
  Rozpis mzdových prostriedkov pracoviskám fakulty na rok 2007
  Rozpočet fakulty na tovary a služby na rok 2007
 5. Riešenie obsadenia miest prodekanov pre postgraduálne štúdium a informačné technológie.
 6. Informácia o riešení telefónnej ústredne fakulty.
 7. Schvaľovanie návrhu dekana na doplnenie Vedeckej rady fakulty.
 8. Rôzne.

Dodatočne predložené materiály: