Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

8. riadne zasadnutie AS

9eň konania zasadnutia:  19. marca 2007 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií.
  3. Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady FMFI UK.
  4. Stravovacie zariadenie – informácia.
  5. Rôzne.
  6. Záver.

Dodatočne predložené materiály: