Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

24. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  31. mája 1999 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Hospodárenie fakulty v roku 1998.
  4. Návrh rozdelenia rozpočtových prostriedkov na rok 1999.
  5. Žiadosť dekana o súhlas AS MFF UK s predĺžením pracovného pomeru s pracovníkmi, ktorí dosiahli vek 65 rokov.
  6. Žiadosť dekana o vyjadrenie AS MFF UK k vytvoreniu Centra pre ekonómiu a financie MFF UK.
  7. Informácie z AS UK,
  8. Informácie z RVŠ a ŠR VŠ SR.
  9. Rôzne.