Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

16. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  13. októbra 1997 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Voľba zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty do AS UK.
  2. Voľba kandidátov - zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce univerzity pre voľbu AS UK.
  3. Správa o priebehu volieb zástupcu študentskej časti akademickej obce fakulty do AS UK a kandidáta za študentskú časť akademickej obce univerzity pre voľbu AS UK.
  4. Čerpanie rozpočtu MFF UK k 30.9.1997 a predpokladaný dobeh hospodárenia fakulty do konca roku + návrh na poskytovanie osobných príplatkov na obdobie od 1.10.1997 do 31.3.1998.
  5. Oznámenie výsledku volieb.
  6. Rôzne.