Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

23. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. apríla 1999 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Žiadosť dekana MFF UK o súhlas na použitie doterajších kritérií na rozdelenie osobných príplatkov na obdobie 1.4.-30.9.1999.
 4. Návrh dekana na doplnenie Kriterií pre prijímacie pohovory na bakalárske a magisterské štúdium na MFF UK pre školský rok 1999/2000.
 5. Žiadosť dekana MFF UK na súhlas k predĺženiu pracovného pomeru prof. RNDr. Štefana Šáro-a, DrSc.
 6. Doplňujúce voľby do Predsedníctva AS MFF UK.
 7. Vyhlásenie volieb do AS MFF UK na nové funkčné obdobie.
 8. Otázky senátorov vedeniu MFF UK.
 9. Informácia z AS UK.
 10. Informácia z RVŠ a ŠRVŠ SR.
 11. Rôzne.