Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

11. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  24. marca 1997 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Doplnenie AS o zástupcov volených zamestananeckou časťou akademickej obce.
 2. Doplnenie predsedníctva AS.
 3. Voľba podpredsedu AS.
 4. Návrh dekana MFF UK na nových členov Vedeckej rady fakulty.
 5. Návrh dekana MFF UK na rozdelenie finančných prostriedkov fakulty (okrem mzdových) v roku 1997.
 6. Doplnenie stálych komisií AS.
 7. Informácia predsedníctva AS o vyslaní zástupcov AS do mzdovej komisie - poradného orgánu dekana MFF UK.
 8. Informácia o stave registrácie Štatútu MFF UK na MŠ SR.
 9. Informácia o študentských požiadavkách a aktivitách prijatých študentskou časťou akademickej obce fakulty.
 10. Informácia o liste predsedu AS TU.
 11. Rôzne.