Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

18. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  30. marca 1998 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Správa o stave MFF UK.
 4. Správa o čerpaní rozpočtu v r. 1997.
 5. Návrh rozpočtu MFF UK na r. 1998.
 6. Návrh volebného poriadku AS MFF UK.
 7. Správa o realizácii ubytovania na MFF UK a návrh na zmenu kritérií pre ubytovanie študentov MFF UK.
 8. Otázky senátorov vedeniu MFF UK.
 9. Informácia z AS UK.
 10. Informácia z RVŠ a ŠRVŠ.
 11. Rôzne.