Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

19. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  25. mája 1998 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Návrh na rozdelenie rozpočtových kapitál. prostriedkov na rok 1998.
  3. Návrh na doplnenie katalógu pracovných zaradení na MFF UK.
  4. Voľba kandidátov na členov AS UK zastupujúcich univerzitu ako celok.
  5. Schválenie volieb do študentskej časti AS MFF UK pre šk. rok 1998/1999.
  6. Otázky členov AS dekanovi (vedeniu) fakulty.
  7. Informácie z RVŠ a ŠR VŠ SR.
  8. Stanovisko AS MFF UK k uzneseniu AS UK zo dňa 29.4.1998
  9. Rôzne.