Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

14. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  23. júna 1997 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Návrh dekana MFF UK na zmenu Katedry astronómie a astrofyziky na Astronomický ústav MFF UK
    (uzavretie bodu programu zo zasadnutia AS 26.5. t.r.).
  2. Stanovisko dekana MFF UK k uzneseniu AS č. 1.2. zo zasadnutia konaného dňa 7.4.1997
    ("Dekan fakulty predloží AS návrh upravených kritérií pre poskytovanie osobných príplatkov v druhej dekáde júna t.r.").
  3. Rôzne.