Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

14. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  23. júna 1997 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Návrh dekana MFF UK na zmenu Katedry astronómie a astrofyziky na Astronomický ústav MFF UK
  (uzavretie bodu programu zo zasadnutia AS 26.5. t.r.).
 2. Stanovisko dekana MFF UK k uzneseniu AS č. 1.2. zo zasadnutia konaného dňa 7.4.1997
  ("Dekan fakulty predloží AS návrh upravených kritérií pre poskytovanie osobných príplatkov v druhej dekáde júna t.r.").
  Podkladový materiál:
  Návrh novej koncepcie kvantifikatívneho hodnotenia pedagogického procesu za účelom rozdelenia osobných príplatkov
 3. Rôzne.