Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

21. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. októbra 1998 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Návrh pravidiel pri prijímacie konanie na MFF UK pre šk. rok 1999/2000.
 4. Návrh úpravy počtu prijatých uchádzačov na MFF UK pre šk. rok 1999/2000.
 5. Správa vedenia fakulty o finančnom dobehu kalendárneho roku 1998 na MFF UK.
 6. Návrh kritérií na poskytovanie nenárokových zložiek mzdy pracovníkom MFF UK na obdobie 1.10.1998-31.3.1999.
 7. Návrh úpravy Kritérií pre podnikateľskú činnosť na MFF UK.
 8. Návrh dekana na menovanie členov Vedeckej rady MFF UK.
 9. Informácia o prehodnotení plnenia kritérií na zaradenie do kategórie špičkového pracovníka na MFF UK.
 10. Otázky senátorov vedeniu MFF UK.
 11. Informácia z AS UK.
 12. Informácia z RVŠ a ŠRVŠ SR.
 13. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Predsedníctva AS MFF UK.
 14. Rôzne.