Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

8. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  9. decembra 1996 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Prerokovanie a schválenie zmien Štatútu MFF UK (s prílohami).
 2. Informácia o ponuke Pittsburgskej Univerzity.
 3. Prerokovanie a schválenie "Návrhu prijímacieho konania na MFF UK pre školský rok 1997/98".
 4. Prerokovanie a schválenie kritérií pre ubytovanie študentov MFF UK v školskom roku 1997/98.
  Podkladové materiály:
  Kriteriá pre pridelenie ubytovania študentom MFF UK
  Kriteriá pre pridelenie ubytovania študentom doktorandského štúdia
 5. Stanovisko AS MFF UK k materiálom, súvisiacim s návrhom vlády SR na financovanie VŠ.
 6. Priebežná informácia vedenia MFF o ekonomickej situácii na MFF UK.
 7. Personálne zmeny vo Vedeckej rade MFF UK.
 8. Stanovisko AS MFF UK k "Rezolúcii iniciatívy študentov".
 9. Rôzne.