Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

13. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. mája 1997 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  10.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Návrh na zmenu pravidiel pre poskytovanie ubytovania študentom MFF UK v nadväznosti na upravu kritérií pre prijímanie študentov pre školský rok 1997/98.
  2. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia AS ku pravidlám na prijímanie študentov zo školského roku 1996/97 na ďalší školský rok.
  3. Žiadosť dekana fakulty o vyslovenie súhlasu AS s predĺženim pracovného pomeru učiteľov MFF UK, ktorí dovŕšili 65-ty rok života na školský rok 1997/98.
  4. Voľba komisie pre uskutočnenie tajného hlasovania podľa čl. 9 ods.(14) Štatútu MFF UK.
  5. Návrh dekana na zmenu Katedry astronómie a astrofyziky MFF UK na Astronomický ústav MFF UK.
  6. Rôzne.