Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

22. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  1. marca 1999 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Žiadosť dekana fakulty o súhlas s predĺžením prac. pomeru s doc. Lamošom.
  4. Prehodnotenie kritérií AS MFF UK z júna 1992 k udeľovaniu súhlasu k žiadosti o predĺženie pracovného pomeru s pracovníkmi, ktorí dosiahli vek 65 rokov.
  5. Potvrdenie voľby zástupcu študentskej časti AS MFF UK v ŠRVŠ SR na obdobie 26.3.1999-26.3.2000.
  6. Informácie vedenia MFF UK a otázky senátorov vedeniu MFF UK.
  7. Informácie z AS UK.
  8. Informácie z RVŠ a ŠRVŠ SR.
  9. Rôzne.