Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

3. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  21. októbra 1996 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Stav plnenia rozpočtu a návrh dobehu hospodárenia fakulty do konca roku 1996.
  2. Poskytnutie priestorov fakulty pre medzinárodne laserové centrum.
  3. Spôsob ustanovenia vedúcich Katedry jazykov a Katedry humanistiky.
  4. Harmonogram a zabezpečenie volieb dekana MFF UK podľa Štatútu MFF UK a Volebného poriadku.
  5. Voľba volebnej komisie pre voľbu dekana MFF UK.
  6. Schválenie zloženia stálych komisií AS MFF UK a ich predsedov.
  7. Rôzne.