Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

20. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  29. júna 1998 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola uznesení.
  3. Aktuálne informácie vedenia fakulty.
  4. Výsledky prijímacieho konania na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium - informácia.
  5. Návrh dekana na predĺženie prac. pomeru pracovníkom, ktorí dovŕšili vek 65 rokov.
  6. Odpovede dekana (vedenia) na otázky senátorov.
  7. Informácie z AS UK, RVŠ a ŠRVŠ SR.
  8. Rôzne.