Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

12. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  7. apríla 1997 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Návrh dekana MFF UK na rozdelenie rozpočtových prostriedkov fakulty na mzdy v roku 1997.
  2. Návrh dekana MFF UK na rozdelenie mimorozpočtových prostriedkov fakulty v roku 1997.
    Podkladový materiál:
    Doplnok rozširujúci štruktúru pracovných zaradení na MFF UK
  3. Žiadosť Predsedníctva AS UK o zaujatie stanoviska k študentským iniciatívam i k aktuálnej situácii v rezorte kultúry.
  4. Rôzne.