Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

6. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. novembra 1990 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň B

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Zostavenie kandidátky pre voľbu dekana (Belluš).
  2. Príprava voľby rektora UK (návrh kandidáta od členov AS, voľba člena do volebnej komisie UK, voľba voliteľov - 8 zamestnancov + 3 študenti - za MFF UK) - (Hajossy).
  3. Prerokovanie návrhov Vedenia MFF UK.
  4. Štatút MFF UK (Olejár).
  5. Postavenie mladých vedeckých pracovníkov na MFF UK (Černák).
  6. Zloženie komisie AS pre koncepčné otázky (Olejár).
  7. Rôzne.