Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

21. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  18. novembra 1991 (pondelok)

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Prerokovanie a schválenie návrhu prijímacieho konania na MFF UK pre šk. rok 1992/93.
  2. Prerokovanie a schválenie návrhu magisterského štúdia učiteľstva v kombináciach Fyzika + Anglický jazyk a Fyzika + Elektronika na MFF UK od šk. roku 1992/93.
    Podkladové materiály:
    Návrh magisterského štúdia učiteľstva fyziky a anglického jazyka na MFF UK
    Návrh magisterského štúdia učiteľstva fyziky a elektroniky na MFF UK
  3. Informácie z AS UK a Rady VŠ.
  4. Rôzne.