Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  2. júla 1990 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F 109

Zloženie Zamestnaneckej komory AS MFF UK

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Voľba predsedajúceho.
  2. Schválenie zloženia vedeckej rady.
  3. Prerokovanie ustanovenia nových pracovísk.
  4. Schválenie spoločných komisií AS a vedenia.
  5. Prerokovanie zásad študijného poriadku.
  6. Zástupcovia AS vo vedení.
  7. Rôzne.