Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

23. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  20. januára 1992 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1-109

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Prerokovanie a schválenie zmeny Študijného a skúšobného poriadku MFF UK a Vykonávacích predpisov o udeľovaní diplomu s vyznamenaním pre absolventov VŠ štúdia.
  2. Informácia o vedeckej činnosti na fakulte.
  3. Doplnenie Vedeckej rady fakulty.
  4. Rôzne.
    Podkladový materiál:
    Návrh koncepcie edičnej činnosti MFF UK v roku 1992