Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

2. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  11. septembra 1990 (utorok)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Štatút Akademického senátu /AS/.
  2. Volebný poriadok pre voľbu predsedníctva, predsedu a podpredsedu AS.
  3. Voľba predsedníctva, predsedu a podpredsedu AS.

 

Pokračovanie zasadnutia: 14. septembra 1990 (piatok)

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Obsadenie funkcie zapisovateľa rokovaní AS.
  2. Vytvorenie pracovných komisií AS.
  3. Konkurzy na funkcie vedúcich pracovníkov MFF UK.
  4. Študijný poriadok.
  5. Postavenie odborov na MFF UK.
  6. Vyjadrenie AS ku navrhovanému prehláseniu Rady VŠ k separatistickým tendenciám na Slovensku.
  7. Rôzne.