Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

5. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  19. novembra 1990 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň B

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Volebný poriadok pre voľbu dekana (Belluš).
  2. Prerokovanie návrhu štipendijnej komisie (Kohaut).
  3. Štatút MFF UK (Olejár).
  4. Postavenie mladých vedeckých pracovníkov na MFF UK (Černák).
  5. Zloženie komisie AS pre koncepčné otázky (Olejár).
  6. Rôzne.