Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

5. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  19. novembra 1990 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň B

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Volebný poriadok pre voľbu dekana (Belluš).
  2. Prerokovanie návrhu štipendijnej komisie (Kohaut).
  3. Štatút MFF UK (Olejár).
    Podkladový materiál:
    Návrh zásad hospodárenia fakulty vypracovaný Hospodárskou komisiou AS MFF UK
  4. Postavenie mladých vedeckých pracovníkov na MFF UK (Černák).
  5. Zloženie komisie AS pre koncepčné otázky (Olejár).
  6. Rôzne.