Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

3. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  1. októbra 1990 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1-109

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Štatút MFF UK /štipendijný poriadok/.
  2. Ustanovenie komisií Akademického senátu.
  3. Kritériá pre hodnotenie činnosti pracovníkov.
    Podkladový materiál:
    Pracovné hodnotenie
  4. Problematika externých učiteľov.
  5. Rôzne.