Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

4. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  5. novembra 1990 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Návrh, prejednanie a schválenie rokovacieho poriadku /Hajossy/.
  2. Informácia dekana o stave fakulty.
  3. Návrh volebného poriadku na voľbu dekana /Belluš/.
  4. Voľba dočasného zástupcu v Akademickom senáte UK.
  5. Informácia o pripravovanom návrhu na spôsob rozdelenia mzdových prostriedkov na pracoviská /Chudý/.
  6. Informácia o stave hospodárenia s finančnými prostriedkami na fakulte /Pavlík/.
  7. Pripomienky ku návrhu Štatútu UK /Hajossy, Bóna/.
  8. Rôzne.