Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

16. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  13. mája 1991 (pondelok)

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Novelizácia Štatútu MFF UK - schválenie Študijného a skúšobného poriadku pre VŠ štúdium na MFF UK (Meravý).
  2. Prerokovanie návrhu Vykonávacích predpisov ku Študijnému poriadku pre VŠ štúdium na MFF UK (Meravý).
  3. Rôzne.