Meteorológia a klimatológia

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Meteorológia a klimatológia 

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Meteorológia a klimatológia nadväzuje na magisterské študijné programy v odbore Fyzika. V niektorých prípadoch je možné prijať na študijný program Meteorológia a klimatológia aj absolventov iných magisterských študijných programov, ak ide o záujemcu s dobrými znalosťami z meteorológie a klimatológie a s potrebnými znalosťami z fyziky a matematiky, čo je možné overiť osobným pohovorom a zvláštnou skúškou pred komisiou. Do jedného ročníka je možné prijať 1 až 4 študentov dennej a 1-4 študentov externej formy štúdia. Študijný program Meteorológia a klimatológia je zameraný na prípravu absolventov na náročnú vedeckú a praktickú činnosť v daných odboroch. Zamestnať sa môžu predovšetkým v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, v ústavoch Slovenskej akadémie vied a v iných podobných inštitúciách u nás a v zahraničí. Užšie zameranie absolventov je orientované do viacerých oblastí, ktoré môžeme rozdeliť zjednodušene do piatich skupín: 

 1. Predpoveď počasia;
 2. Klimatológia;
 3. Modelovanie v meteorológii a klimatológii;
 4. Ochrana životného prostredia;
 5. Aplikácia meteorológie a klimatológie v iných odboroch (vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a p.). 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je rozdelený na Študijnú časť 1 (povinnú), Študijnú časť 2 (povinne voliteľnú), Vedeckú časť (povinne voliteľnú) a Pedagogickú časť (voliteľnú).

Študijná časť 1 

 • Fyzika klimatického systému Zeme
 • Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry
 • Vybrané kapitoly z dynamickej meteorológie
 • ndividuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry 

Študijná časť 2 

 • Objekty synoptickej analýzy a predpoveď vybraných charakteristík stavu atmosféry
 • Regionálna klimatológia
 • Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry
 • Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky
 • Predpoveď počasia pomocou numerických meteorologických modelov
 • Chemizmus atmosféry                   

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 567,50 EUR (9. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 661,50 EUR (10. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2017/2018

 • Predpoveď nebezpečných meteorologických javov
  Forecast of dangerous meteorological phenomena
  (doc. RNDr. Martin Gera, PhD., konzultant: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.)
 • Porovnanie výstupov rôznych automatických meteorologických staníc v sieti SHMÚ a ich vplyv na homogenitu údajových radov
  Comparison of outputs of different meteorological automatized stations in the SHMI stations network and its impact on data series homogeneity
  (RNDr. Pavel Šťastný, CSc., konzultant: doc. RNDr. Martin Gera, PhD.)
 • Štatistické spracovanie dlhodobých radov meraných meteorologických veličín s ohľadom na veľkoplošné klimatické fenomény
  Statistical elaboration of long timeseries of meteorological elements with respect of large scale climatic aspects
  (doc. RNDr. Martin Gera, PhD., Konzultant: RNDr. Juraj Bartok, PhD.)
 • Metodika na vývoj gridovej databázy denných hodnôt meteorologických prvkov v podmienkach Slovenska
  Methods of development of grid database of daily meteorological elements values in the Slovak conditions
  (RNDr. Pavel Šťastný, CSc.)
 • Dynamický downscaling ERA Interim údajov pre územie Slovenska
  Dynamic downscaling of ERA Interim data for Slovakia
  (doc. RNDr. Martin Gera, PhD., konzultant: Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.)
 • Výskum orograficky podmienených a konvektívnych strihov vetra pomocou lidaru
  Research of orographically conditioned and convective wind shear using lidar
  (doc. RNDr. Martin Gera, PhD., konzultant: RNDr. Juraj Bartok, PhD.)