Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Meteorológia a klimatológia

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Meteorológia a klimatológia 

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Meteorológia a klimatológia nadväzuje na magisterské študijné programy v odbore Fyzika. V niektorých prípadoch je možné prijať na študijný program Meteorológia a klimatológia aj absolventov iných magisterských študijných programov, ak ide o záujemcu s dobrými znalosťami z meteorológie a klimatológie a s potrebnými znalosťami z fyziky a matematiky, čo je možné overiť osobným pohovorom a zvláštnou skúškou pred komisiou. Do jedného ročníka je možné prijať 1 až 4 študentov dennej a 1-4 študentov externej formy štúdia. Študijný program Meteorológia a klimatológia je zameraný na prípravu absolventov na náročnú vedeckú a praktickú činnosť v daných odboroch. Zamestnať sa môžu predovšetkým v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, v ústavoch Slovenskej akadémie vied a v iných podobných inštitúciách u nás a v zahraničí. Užšie zameranie absolventov je orientované do viacerých oblastí, ktoré môžeme rozdeliť zjednodušene do piatich skupín: 

 1. Predpoveď počasia;
 2. Klimatológia;
 3. Modelovanie v meteorológii a klimatológii;
 4. Ochrana životného prostredia;
 5. Aplikácia meteorológie a klimatológie v iných odboroch (vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a p.). 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je rozdelený na Študijnú časť 1 (povinnú), Študijnú časť 2 (povinne voliteľnú), Vedeckú časť (povinne voliteľnú) a Pedagogickú časť (voliteľnú).

Študijná časť 1 

 • Fyzika klimatického systému Zeme
 • Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry
 • Vybrané kapitoly z dynamickej meteorológie
 • ndividuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry 

Študijná časť 2 

 • Objekty synoptickej analýzy a predpoveď vybraných charakteristík stavu atmosféry
 • Regionálna klimatológia
 • Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry
 • Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky
 • Predpoveď počasia pomocou numerických meteorologických modelov
 • Chemizmus atmosféry                   

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 734,00 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 855,00 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020

 • Multisensor high-quality and high-resolution quantitative precipitation estimates
  Multisenzorové kvantitatívne odhady úhrnov zrážok s vysokou kvalitou a rozlíšením
  (školiteľ prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., konzultant: RNDr. Juraj Bartok, PhD.)
 • Sezónna premenlivosť a dlhodobé zmeny maximálnych viacdenných úhrnov atmosférických zrážok na Slovensku
  Seasonal variability and long-term changes of extreme multi-day precipitation totals in Slovakia
  (školiteľ RNDr. Pavel Faško, CSc., konzultanti: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., doc. RNDr. Martin Gera, PhD.), externá forma štúdia
 • Nové stratégie odhadu miery turbulencie v prízemnej vrstve atmosféry na základe Dopplerovského lidaru
  New strategies of estimation of turbulence characteristics in the boundary layer of the atmosphere on the basis of a Doppler lidar
  (školiteľ: Mgr. Ladislav Gaál, Ph.D.)