Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Meteorológia a klimatológia

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Meteorológia a klimatológia 

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. 

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Charakteristika študijného programu

Doktorandský študijný program Meteorológia a klimatológia nadväzuje na magisterské študijné programy v odbore Fyzika. V niektorých prípadoch je možné prijať na študijný program Meteorológia a klimatológia aj absolventov iných magisterských študijných programov, ak ide o záujemcu s dobrými znalosťami z meteorológie a klimatológie a s potrebnými znalosťami z fyziky a matematiky, čo je možné overiť osobným pohovorom a zvláštnou skúškou pred komisiou. Do jedného ročníka je možné prijať 1 až 4 študentov dennej a 1-4 študentov externej formy štúdia. Študijný program Meteorológia a klimatológia je zameraný na prípravu absolventov na náročnú vedeckú a praktickú činnosť v daných odboroch. Zamestnať sa môžu predovšetkým v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, v ústavoch Slovenskej akadémie vied a v iných podobných inštitúciách u nás a v zahraničí. Užšie zameranie absolventov je orientované do viacerých oblastí, ktoré môžeme rozdeliť zjednodušene do piatich skupín: 

 1. Predpoveď počasia;
 2. Klimatológia;
 3. Modelovanie v meteorológii a klimatológii;
 4. Ochrana životného prostredia;
 5. Aplikácia meteorológie a klimatológie v iných odboroch (vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a p.). 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijný program je rozdelený na Študijnú časť 1 (povinnú), Študijnú časť 2 (povinne voliteľnú), Vedeckú časť (povinne voliteľnú) a Pedagogickú časť (voliteľnú).

Študijná časť 1 

 • Fyzika klimatického systému Zeme
 • Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry
 • Vybrané kapitoly z dynamickej meteorológie
 • ndividuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry 

Študijná časť 2 

 • Objekty synoptickej analýzy a predpoveď vybraných charakteristík stavu atmosféry
 • Regionálna klimatológia
 • Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry
 • Klimatické zmeny, ich príčiny a dôsledky
 • Predpoveď počasia pomocou numerických meteorologických modelov
 • Chemizmus atmosféry                   

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 675,00 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 786,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2018/2019

 • Improvement of short term forecast in Slovakia by physical models and deep learningAnalysis of prins sequencies with small molecules, MD simulations and quantum chemical calculations
  Vylepšenie krátkodobej predpovede pre Slovensko pomocou fyzikálnych modelov a metódy hĺbkového učenia
  Školiteľ: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., konzultant: RNDr. Juraj Bartok, PhD.
 • Multisensor high-quality and high-resolution quantitative precipitation estimates
  Multisenzorové kvantitatívne odhady úhrnov zrážok s vysokou kvalitou a rozlíšením
  Školiteľ: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., konzultant: RNDr. Juraj Bartok, PhD.