Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Geofyzika

Doktorandský študijný program

V akademickom roku 2022/2023 fakulta študijný program neotvára. 

Študijný odbor:

Fyzika
(Geofyzika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Physics of the Earth

Charakteristika študijného programu

Geofyzika (t.j. fyzika Zeme) je v doktorandskom stupni jediným študijným programom svojho druhu na Slovensku. Školitelia doktorandov sú medzinárodne známi odborníci vo výskume fyziky zemetrasení, šírenia seizmických vĺn, procesov v ionosfére a kvapalnom jadre Zeme. Doktorandské štúdium geofyziky umožňuje doktorandom začleniť sa do medzinárodnej vedeckej komunity v riešenej problematike a podieľať sa na riešení medzinárodných grantových projektov. Absolventi doktorandského štúdia Geofyzika sú pripravení pracovať v ľubovoľnej prestížnej zahraničnej inštitúcii základného alebo aplikovaného výskumu štruktúry a procesov v celom zemskom telese a blízkom okolí Zeme. 

Čo vás čaká v študijnom programe?

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Študijný program pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť

Vedný odbor Geofyzika vyžaduje na jednej strane znalosti širokého spektra teoretických, experimentálnych a observatórnych metód, syntetické poznatky o štruktúre zemského telesa a fyzikálnych procesov v Zemi, na druhej strane špecifické znalosti jednotlivých zameraní geofyzikálneho výskumu (výskumu fyziky Zeme). Tomu zodpovedá jednak blok spoločných povinných predmetov, jednak tri bloky predmetov pre špecifické zamerania geofyzikálneho výskumu.

Blok povinných predmetov (spoločný základ) nadväzuje na poznatky získané v magisterskom štúdiu.

Bloky povinne voliteľných predmetov nadväzujú na spoločný základ a sú špecificky orientované na tri základné smery geofyzikálneho výskumu. Školiteľ určí minimálne dva predmety z príslušných blokov. . Súčasťou každého bloku povinne voliteľných predmetov je špecializovaný seminár.

Absolvovanie každého predmetu sa končí skúškou.

Dizertačná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná práca k dizertačnej skúške musí obsahovať tézy, čiže projekt, dizertačnej práce. Dizertačná skúška musí preukázať, že doktorand sa vie orientovať vo vedeckej problematike, dokáže formulovať problémy a stanoviť cesty k ich riešeniu. Dizertačná práca musí preukázať schopnosť doktoranda dopracovať sa k originálnym vedeckým výsledkom.

Doktorand môže získať ďalšie kredity za 

 • individuálne štúdium vedeckej literatúry
 • vlastnú pedagogickú činnosť  

Vedecká časť zahŕňa:

 Identifikáciu a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špecifických predmetov uvedených v študijnej časti.

 • Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách. 

Doktorand môže získať kredity za

 • ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 
 • účasť na riešení vedeckého projektu 
 • publikáciu v domácom recenzovanom časopise
 • publikáciu v zahraničnom recenzovanom časopise 
 • aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí
 • aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí
 • citáciu jeho vedeckej práce   

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Do akademického roka 2019/2020 sa odovzdávali autoreferáty dizertačných prác (rozsiahlejšie dokumenty v jazyku dizertačnej práce).