Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Enviromentálna fyzika

Doktorandský študijný program

V akademickom roku 2022/2023 fakulta študijný program neotvára. 

Študijný odbor:

Fyzika
(Všeobecná fyzika a matematická fyzika - do 31.8.2019)

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.  

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Charakteristika študijného programu

Environmentálna fyzika je interdisciplinárny fyzikálny odbor, ktorý sa študuje na mnohých univerzitách vo svete, a ktorého význam neustále rastie. Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Environmentálna fyzika je pripravený riešiť environmentálne problémy, ktoré vznikajú na rozhraní rôznych fyzikálnych odborov (radiačná fyzika, fyzika Zeme, vody a atmosféry, biofyzika, fyzika tuhých látok, chemická fyzika). Taktiež dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi a nájde uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijná časť zahrňuje v sebe veľmi široký okruh špecifických teoretických zameraní, z toho dôvodu študijná časť má spoločný teoretický základ, špeciálne prednášky a pracovné semináre podľa zamerania a záujmu doktoranda. Spoločný základ nadväzuje na vedné disciplíny z magisterského štúdia a tvoria ho pokročilejšie state z environmentálnej fyziky a jej experimentálnych metód,aplikácií izotopov v environmentálnych štúdiách a ochrany environmentu, ktoré sú určené pre každého študenta v tomto doktorandskom študijnom programe, a z ktorých si dva až tri povinne vyberá podľa svojho zamerania. Ďalšie dva-tri voliteľné predmety určí školiteľ podľa zamerania dizertačnej práce.

Vedecká časť zahŕňa identifikáciu a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti. Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách. Súčasťou vedeckej prípravy je aj vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Záver štúdia je napísanie a odovzdanie dizertačnej práce. Dizertačná práca musí preukázať schopnosť doktoranda dopracovať sa k originálnym vedeckým výsledkom.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

  • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
  • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov v dennej forme zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.