Enviromentálna fyzika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Všeobecná fyzika a matematická fyzika 

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.  

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Charakteristika študijného programu

Environmentálna fyzika je interdisciplinárny fyzikálny odbor, ktorý sa študuje na mnohých univerzitách vo svete, a ktorého význam neustále rastie. Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Environmentálna fyzika je pripravený riešiť environmentálne problémy, ktoré vznikajú na rozhraní rôznych fyzikálnych odborov (radiačná fyzika, fyzika Zeme, vody a atmosféry, biofyzika, fyzika tuhých látok, chemická fyzika). Taktiež dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi a nájde uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijná časť zahrňuje v sebe veľmi široký okruh špecifických teoretických zameraní, z toho dôvodu študijná časť má spoločný teoretický základ, špeciálne prednášky a pracovné semináre podľa zamerania a záujmu doktoranda. Spoločný základ nadväzuje na vedné disciplíny z magisterského štúdia a tvoria ho pokročilejšie state z environmentálnej fyziky a jej experimentálnych metód,aplikácií izotopov v environmentálnych štúdiách a ochrany environmentu, ktoré sú určené pre každého študenta v tomto doktorandskom študijnom programe, a z ktorých si dva až tri povinne vyberá podľa svojho zamerania. Ďalšie dva-tri voliteľné predmety určí školiteľ podľa zamerania dizertačnej práce.

Vedecká časť zahŕňa identifikáciu a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti. Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách. Súčasťou vedeckej prípravy je aj vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Záver štúdia je napísanie a odovzdanie dizertačnej práce. Dizertačná práca musí preukázať schopnosť doktoranda dopracovať sa k originálnym vedeckým výsledkom.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 567,50 EUR (9. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 661,50 EUR (10. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2017/2018

 • Monte Carlo výpočty účinnosti a simulácie pozadia detektorov ionizujúceho žiarenia
  forma štúdia: denná 
  (prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.)
 • Vývoj a využitie PIXE a PIGE metód na analýzu vzoriek
  forma štúdia: denná
  (prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.)
 • Štúdium možností znižovania koncentrácie CO2 z exhalátov s vysokým podieľom CO2 a vysokou výstupnou teplotou
  forma štúdia: denná
  (doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.)
 • Rádiouhlík v životnom prostredí: kozmické, klimatické a antropogénne aspekty
  forma štúdia: denná
  (prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.)
 • Výskum využitia 222Rn a 14C pre určovanie emisií CO2 do atmosféry
   forma štúdia: denná
  (doc. RNDr. Karol Holý, CSc.)
 • Výskum expozície populácie od radónu v lokalitách s vysokým pôdnym  radónovým potenciálom
  forma štúdia: denná
  (doc. RNDr. Karol Holý, CSc.)
 • Vývoj metód radónovej diagnostiky pobytových priestorov
  forma štúdia: denná
  (doc. RNDr. Karol Holý, CSc.)
  Rádionuklidy v  zložkách životného prostredia
  forma štúdia: externá 
  (doc. RNDr. Karol Holý, CSc.)
 • Priame vs. nepriame pôsobenie studenej plazmy v kombinácii s UV žiarením na mikroorganizmy a bunky
  forma štúdia: denná
  (doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.)
 • Testovanie možností využitia studenej plazmy pri spracovaní potravín - studená pasterizácia ovocných džúsov
  forma štúdia: denná
  (doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.)
 • Rádionuklidy v životnom prostredí a ich variácie
  forma štúdia: denná
  (doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.)
 • Dekontaminácia vody pomocou elektrických výbojov v priamej interakcii s vodou
  (doc. RNDr. Mário Janda, PhD.)