Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Enviromentálna fyzika

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:

Všeobecná fyzika a matematická fyzika 

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garant:

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.  

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Charakteristika študijného programu

Environmentálna fyzika je interdisciplinárny fyzikálny odbor, ktorý sa študuje na mnohých univerzitách vo svete, a ktorého význam neustále rastie. Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Environmentálna fyzika je pripravený riešiť environmentálne problémy, ktoré vznikajú na rozhraní rôznych fyzikálnych odborov (radiačná fyzika, fyzika Zeme, vody a atmosféry, biofyzika, fyzika tuhých látok, chemická fyzika). Taktiež dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi a nájde uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Študijná časť zahrňuje v sebe veľmi široký okruh špecifických teoretických zameraní, z toho dôvodu študijná časť má spoločný teoretický základ, špeciálne prednášky a pracovné semináre podľa zamerania a záujmu doktoranda. Spoločný základ nadväzuje na vedné disciplíny z magisterského štúdia a tvoria ho pokročilejšie state z environmentálnej fyziky a jej experimentálnych metód,aplikácií izotopov v environmentálnych štúdiách a ochrany environmentu, ktoré sú určené pre každého študenta v tomto doktorandskom študijnom programe, a z ktorých si dva až tri povinne vyberá podľa svojho zamerania. Ďalšie dva-tri voliteľné predmety určí školiteľ podľa zamerania dizertačnej práce.

Vedecká časť zahŕňa identifikáciu a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti. Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách. Súčasťou vedeckej prípravy je aj vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Záver štúdia je napísanie a odovzdanie dizertačnej práce. Dizertačná práca musí preukázať schopnosť doktoranda dopracovať sa k originálnym vedeckým výsledkom.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 675,00 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 786,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020

 • Radón v zložkách životného prostredia, forma štúdia: denná
  (školiteľ doc. RNDr. Karol Holý, CSc.)
 • Výskum expozície populácie od radónu v lokalitách s vysokým pôdnym  radónovým potenciálom, forma štúdia: denná  
  (školiteľ doc. RNDr. Karol Holý, CSc.)
 • Vývoj metód radónovej diagnostiky pobytových priestorov, forma štúdia: denná 
  (školiteľ doc. RNDr. Karol Holý, CSc.)
 • Rádionuklidy v  zložkách životného prostredia, forma štúdia: externá
  (školiteľ doc. RNDr. Karol Holý, CSc.)
 • Rádiouhlík v životnom prostredí: kozmické, klimatické a antropogénne aspekty. Forma štúdia: denná
  (školiteľ prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.)
 • Vývoj a využitie PIXE a PIGE metód na analýzu vzoriek. Forma štúdia: denná
  (školiteľ prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.)
 • Štúdium možností čistenia plynných exhalátov v systémoch kde elektrický výboj horí nad hladinou kvapaliny, forma štúdia: denná 
  (školiteľ doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.)
 • Radón v domoch – zdroje, ventilácia, radiačné riziká. Forma štúdia: denná
  (školiteľ RNDr. Monika Müllerová, PhD.)
 • Plazmou asistovaná katalýza v poréznych penách a voštinových katalyzátoroch. Forma štúdia: denná
  (školiteľ doc. RNDr. Karol Hensel, PhD.)
 • Využitie akustických efektov pre účely merania intenzity a kinetickej energie dažďa. Forma štúdia: denná
  (školiteľ: Mgr. Milan Onderka, PhD.)