Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

14. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  12. marca 2001 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Správa o hospodáreni fakulty v roku 2000.
  Podkladové materiály:
  Stanovisko Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 3. Návrh rozdelenia rozpočtových prostriedkov na rok 2001.
  Podkladové materiály:
  Stanovisko Hospodárskej komisie AS FMFI UK
 4. Schválenie návrhu na zloženie novej Vedeckej Rady.
  Podkladový materiál:
  hlasovací lístok k návrhu zloženia Vedeckej rady FMFI UK
 5. Zmena štruktúry pracovnikov na par. 4018.
 6. Doplnenie kritérií pre prijímacie konanie.
 7. Informacie o zmenách v kreditnom hodnoteni na študijných odboroch matematika a fyzika.
 8. Informácie z AS UK a RVŠ SR.
 9. Rôzne.