Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

14. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  12. marca 2001 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Správa o hospodáreni fakulty v roku 2000.
  3. Návrh rozdelenia rozpočtových prostriedkov na rok 2001.
  4. Schválenie návrhu na zloženie novej Vedeckej Rady.
  5. Zmena štruktúry pracovnikov na par. 4018.
  6. Doplnenie kritérií pre prijímacie konanie.
  7. Informacie o zmenách v kreditnom hodnoteni na študijných odboroch matematika a fyzika.
  8. Informácie z AS UK a RVŠ SR.
  9. Rôzne.