Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

12. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  4. decembra 2000 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie prodekanov FMFI UK na úsekoch pregraduálneho štúdia (doc. RNDr. Martin Chudý, CSc.) a hospodárskej činnosti a styku s praxou (doc. Ing. Dušan Kollár, CSc.) na druhé funkčné obdobie.
  3. Návrh dekana FMFI UK na úpravu čl. 18 ods. 10 Štatútu MFF UK.
  4. Informácie z AS UK.
  5. Informácie z RVŠ SR.
  6. Rôzne.