Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

8. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  6. marca  2000 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Návrh na schválenie dodatku "Študijného a skúšobného poriadku MFF UK" pre štúdium podľa kreditového systému.
 3. Schválenie návrhu študijných programov kreditového štúdia.
 4. Vyjadrenie stanoviska AS MFF UK ku koncepčnému materiálu "Východiská pre tvorbu koncepcie ďalšieho rozvoja vysokoškolského vzdelávania pre 21. storočie na Slovensku".
  Podkladový materiál:
  Východiská pre tvorbu koncepcie ďalšieho rozvoja vysokoškolského vzdelávania pre 21. storočie na Slovensku
 5. Správa o stave fakulty, o výsledkoch pedagogickej, vedecko-výskumnej a hospodárskej činnosti za rok 1999 a návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na rok 2000.
  Podkladový materiál:
  Návrh rozpočtu na rok 2000
 6. Rôzne.

 

Pokračovanie zasadnutia:  13. marca 2000 (pondelok)
Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.
Miestnosť:  poslucháreň F1

Dodatočne predložený materiál: 

 1. Návrh dekana na zrušenie Katedry humanistiky v zmysle čl. 9 ods. 13 písm. d) Štatätu MFF UK.