Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

7. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  31. januára 2000 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Návrh dekana fakulty na nových prodekanov MFF UK.
  3. Žiadosť dekana MFF UK o vyslovenie súhlasu AS MFF s predĺžením pracovného pomeru Doc. F. Lamoša, CSc. (50 %).
  4. Informatika na MFF UK - informácia dekana. o súčasnom stave.
  5. Kreditný systém - študijný prodekan Doc. RNDr. M. Chudý, CSc.
  6. Rôzne.