Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

11. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  16. októbra 2000 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Návrh pravidiel pre prijímacie konanie na MFF UK pre šk. r. 2001/2002.
 3. Správa vedenia o finančnom dobehu kalendárneho roka 2000 na MFF UK.
 4. Návrh kritérií na poskytovanie nenárokovych zložiek mzdy pracovníkom MFF UK na obdobie 1.10.2000 - 31.3.2001.
 5. Informácie vedenia MFF UK zo zasadnutia Akreditačnej komisie, konaného v dňoch 11.-13.10. 2000 v Nitre.
 6. Informácie z AS UK.
  Podkladové materiály:
  List predsedu AS UK - dodatočné prijímanie študentov na šk. rok 2000/2001
  Návrh koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie
 7. Rôzne.