Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

11. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  16. októbra 2000 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Návrh pravidiel pre prijímacie konanie na MFF UK pre šk. r. 2001/2002.
  3. Správa vedenia o finančnom dobehu kalendárneho roka 2000 na MFF UK.
  4. Návrh kritérií na poskytovanie nenárokovych zložiek mzdy pracovníkom MFF UK na obdobie 1.10.2000 - 31.3.2001.
  5. Informácie vedenia MFF UK zo zasadnutia Akreditačnej komisie, konaného v dňoch 11.-13.10. 2000 v Nitre.
  6. Informácie z AS UK.
  7. Rôzne.