Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

13. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  26. februára 2001 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Správa o hospodáreni fakulty v roku 2000.
  3. Informácia o návrhu rozdelenia rozpočtových prostriedkov na rok 2001.
  4. Žiadosť dekana o vyslovenie súhlasu AS FMFI UK s predĺžením pracovného pomeru Doc. RNDr. M. Luknárovej, CSc. (50 %).
  5. Stanovisko AS FMFI UK k návrhu zákona o VŠ.
  6. Informácie z AS UK.
  7. Informácie z RVŠ SR.
  8. Rôzne.