Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

18. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  29. apríla 2002 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola uznesení.
  3. Zásady zaraďovania pracovníkov FMFI UK do platových tried.
  4. Návrh rozdelenia bežných rozpočtových prostriedkov na r. 2002.
  5. Informácie z AS UK.
  6. Rôzne.