Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

16. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  15. októbra 2001 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Návrh kritérií pre prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium na FMFI UK pre školský rok 2002/2003.
  3. Návrh na zriadenie bakalárského štúdia v študijnom odbore fyzika (kód 1160700) špecializácia fyzika-manažment na FMFI UK.
  4. Správa vedenia o finančnom dobehu kalendárneho roku 2001 na FMFI UK.
  5. Informácie z AS UK.
  6. Rôzne.