Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

1. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  4. októbra 1999 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Voľby kandidáta AS UK (jeden kandidát z radov profesorov, docentov alebo vedeckých pracovníkov s vedeckou hodnosťou DrSc. alebo s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I. a II.a, + jeden kandidát z radov študentov - vrátane doktorandského štúdia).
  3. Schválenie kriterií pre prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium na MFF UK pre školský rok 2000/01.
  4. Rôzne.