Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

10. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  19. júna 2000 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  10.30 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Zmena Štatútu MFF UK v dôsledku Novely zákona 172/1990 Zb., schválenej 11.11.1999.
  3. Návrhy dekana na predĺženie pracovného pomeru pracovníkom, ktorí dosiahli vek 65 rokov.
  4. Návrh na doplnenie pravidiel prijímania absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium na MFF UK pre šk. r. 2000/01.
  5. Informácie z AS UK, RVŠ a ŠRVŠ SR.
  6. Rôzne.