Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

17. zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  18. februára 2002 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň F1

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Správa o hospodárení fakulty v r. 2001.
  Podkladový materiál:
  Priority financované z prípadného prebytku rozpočtových prostriedkov
 4. Žiadost dekana o vyslovenie súhlasu AS FMFI UK s predĺžením pracovného pomeru doc. RNDr. M. Luknárovej, CSc. (50 %).
 5. Voľba zástupcu FMFI UK do Rady vysokých škôl SR (RVŠ SR).
 6. Informácia o dôsledkoch platnosti nového Zákonníka práce a Zákona o verejnej službe pre zamestnancov FMFI UK.
 7. Informácie z AS UK.
 8. Rôzne.
  Podkladový materiál:
  Otvorenie prístupu k WoS