Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Chemická fyzika

Doktorandský študijný program

Medzifakultný študijný program Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

Študijný odbor:

Chemická fyzika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garanti:

prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. (FMFI UK)
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (PriF UK)

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Biofyzika a chemická fyzika

 

Tento študijný program sa uskutočňuje na dvoch fakultách Univerzity Komenského, Fakulte matematiky fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulte. Za kvalitu uskutočňovania tohto programu na jednotlivých fakultách zodpovedajú garanti podľa príslušnosti k fakulte.

Študenti sa zapisujú na príslušnú fakultu podľa vypísanej témy.

Charakteristika študijného programu

Chemická fyzika je základom pre výskum vlastností materiálov na úrovni atómov a molekúl. Je úzko spätá s výskumom fyziky tuhých látok, niektorých častí fyziky plazmy ako aj modelovania v biofyzikálnych systémoch a v kvantovej chémii. Má veľký dosah na teoretickú chémiu, výskum nových materiálov, štúdium nanoštruktúr, štúdium dynamiky molekulových systémov, modelovanie v oblasti biofyziky, vyšetrovanie elektrických a magnetických vlastností látok. Tento vedný odbor sa študuje v každej vyspelej krajine. Absolventi tohto odboru sa uplatňujú na pracoviskách vysokých škôl, akadémie vied ako aj v priemyselnej praxi.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Vedný odbor chemická fyzika zahrňuje v sebe veľmi široký okruh prírodovedných a fyzikálnych zameraní. Z tohoto dôvodu má študijná časť spoločný teoretický základ a špeciálne prednášky a pracovné semináre podľa záujmu doktoranda.
Spoločný teoretický základ nadväzuje na vedné disciplíny magisterského štúdia a tvoria ho pokročilejšie state kvantovej mechaniky, štatistickej fyziky, kvantovej teórie systémov mnohých častíc.
Špeciálne predmety. Absolvent sa môže poľa zamerania a vlastného záujmu orientovať na detailné štúdium najnovších výsledkov vedeckého výskumu v oblastiach: 

 • kvantovej teórie atómov a molekúl,
 • kvantovej teórie systémov mnohých častíc,
 • teórie atómových a molekulových zrážok,
 • molekulovej dynamiky biofyzikálnych systémov,
 • molekulovej spektroskopie 

Vedecká časť 

 • Identifikácia a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti.
 • Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách. 

Doktorand vedie odborné cvičenie poslucháčov 1. a 2. stupňa štúdia v rámci študijných programov fyzikálneho a chemického zamerania v rozsahu 1 – 4 hodín týždenne na základe odporúčania svojho školiteľa a súhlasu garanta študijného programu.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 675,00 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 786,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2018/2019

 • Analýza komplexov sekvencií priónov s malými molekulami, molekulovo-dynamické simulácie a kvantovochemické výpočty
  Analysis of prins sequencies with small molecules, MD simulations and quantum chemical calculations
  Školiteľ: prof. Ján Urban, konzultant: Dr. Milan Melicherčík
 • Určenie termodynamických vlastností pre ITER/DEMO špecifické klastre(Be,W,Fe) a popis ich interakcií s izotopmi vodíka v okrajovej plazme kvantovo-chemickými metódami
  Determination of thermodynamic properties of ITER/DEMO specific clusters (Be, W, Fe), description of the interaction of these clusters with hydrogen isotopes in edge plasma by using of quantum chemical methods
  Školiteľ: prof. Ján Urban, konzultant: prof. Pavel Mach