Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Chemická fyzika

Doktorandský študijný program

Medzifakultný študijný program Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

Študijný odbor:

Chemická fyzika

Forma štúdia:

denná alebo externá

Štandardná dĺžka štúdia:

denná forma 4 roky
externá forma 5 rokov

Garanti:

prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. (FMFI UK)
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (PriF UK)

Nadväzuje na študijné programy:  magisterský študijný program Biofyzika a chemická fyzika

 

Tento študijný program sa uskutočňuje na dvoch fakultách Univerzity Komenského, Fakulte matematiky fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulte. Za kvalitu uskutočňovania tohto programu na jednotlivých fakultách zodpovedajú garanti podľa príslušnosti k fakulte.

Študenti sa zapisujú na príslušnú fakultu podľa vypísanej témy.

Charakteristika študijného programu

Chemická fyzika je základom pre výskum vlastností materiálov na úrovni atómov a molekúl. Je úzko spätá s výskumom fyziky tuhých látok, niektorých častí fyziky plazmy ako aj modelovania v biofyzikálnych systémoch a v kvantovej chémii. Má veľký dosah na teoretickú chémiu, výskum nových materiálov, štúdium nanoštruktúr, štúdium dynamiky molekulových systémov, modelovanie v oblasti biofyziky, vyšetrovanie elektrických a magnetických vlastností látok. Tento vedný odbor sa študuje v každej vyspelej krajine. Absolventi tohto odboru sa uplatňujú na pracoviskách vysokých škôl, akadémie vied ako aj v priemyselnej praxi.

Čo vás čaká v študijnom programe?

Vedný odbor chemická fyzika zahrňuje v sebe veľmi široký okruh prírodovedných a fyzikálnych zameraní. Z tohoto dôvodu má študijná časť spoločný teoretický základ a špeciálne prednášky a pracovné semináre podľa záujmu doktoranda.
Spoločný teoretický základ nadväzuje na vedné disciplíny magisterského štúdia a tvoria ho pokročilejšie state kvantovej mechaniky, štatistickej fyziky, kvantovej teórie systémov mnohých častíc.
Špeciálne predmety. Absolvent sa môže poľa zamerania a vlastného záujmu orientovať na detailné štúdium najnovších výsledkov vedeckého výskumu v oblastiach: 

 • kvantovej teórie atómov a molekúl,
 • kvantovej teórie systémov mnohých častíc,
 • teórie atómových a molekulových zrážok,
 • molekulovej dynamiky biofyzikálnych systémov,
 • molekulovej spektroskopie 

Vedecká časť 

 • Identifikácia a riešenie konkrétneho aktuálneho vedeckého problému podľa špeciálnych predmetov uvedených v študijnej časti.
 • Spracovanie dosiahnutých výsledkov do organicky ucelených vedeckých článkov akceptovateľných v popredných odborných periodikách. 

Doktorand vedie odborné cvičenie poslucháčov 1. a 2. stupňa štúdia v rámci študijných programov fyzikálneho a chemického zamerania v rozsahu 1 – 4 hodín týždenne na základe odporúčania svojho školiteľa a súhlasu garanta študijného programu.

Štipendiá doktorandského štúdia

Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas štandardnej doby trvania štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. Výšky mesačného štipendia sú určené podľa tabuliek v zákone č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 675,00 EUR (6. platová trieda, 1. stupeň)
 • doktorand po dizertačnej skúške: 786,50 EUR (7. platová trieda, 1. stupeň)

Zo štipendia sa podľa súčasných zákonov neplatia dane ani odvody.

Doktorandské štúdium je ekvivalent práce na plný úväzok a vo väčšine prípadov nie je vhodné ani možné absolvovať denné doktorandské štúdium v kombinácii s iným pracovným úväzkom. V prípade štúdia popri zamestnaní je vhodné voliť externú formu štúdia. Povinnosti doktorandov zahŕňajú podiel na pedagogickej činnosti (vedenie cvičení, opravovanie písomných prác a pod.) podľa rozvrhu určeného na príslušnej katedre.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020

 • Analýza komplexov sekvencií priónov s malými molekulami, molekulovo-dynamické simulácie a kvantovochemické výpočty
  Analysis of prins sequencies with small molecules, MD simulations and quantum chemical calculations
  (školiteľ prof. RNDr. Ján Urban, DrSc., konzultant Ing. RNDr. Milan Melicherčík, PhD.)
 • Určenie termodynamických vlastností pre ITER/DEMO špecifické klastre(Be,W,Fe) a popis ich interakcií s izotopmi vodíka v okrajovej plazme kvantovo-chemickými metódami
  Determination of thermodynamic properties of ITER/DEMO specific clusters (Be, W, Fe), description of the interaction of these clusters with hydrogen isotopes in edge plasma by using of quantum chemical methods
  (školiteľ prof. RNDr. Ján Urban, DrSc., konzultant Mgr. Ivan Sukuba, PhD.)