Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditačná rada

Akreditačná rada fakulty má 12 členov. Akreditačná rada fakulty je stálym orgánom fakulty na zabezpečenie hodnotenia študijných programov uskutočňovaných fakultou na všetkých stupňoch štúdia. Hlavným poslaním akreditačnej rady fakulty je transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé posúdenie a schvaľovanie študijných programov uskutočňovaných fakultou, ako aj úpravy, zmeny, pozastavenia a zrušenia študijných programov v zmysle štandardov vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

Zoznam členov Akreditačnej rady FMFI UK na obdobie od 11.1.2022 do 31.12.2023

Predseda Akreditačnej rady FMFI UK:

prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Podpredseda Akreditačnej rady FMFI UK:

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Členovia reprezentujúci študijné odbory realizované na fakulte:

prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc., Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., Katedra informatiky
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD., Katedra aplikovanej informatiky
doc. RNDr. Radoslav Böhm, PhD., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Členovia z externého prostredia (zástupcovia zamestnávateľov):

RNDr. Zuzana Žemlová, členka predstavenstva, 365.bank, a. s.
Mgr. Jana Trúsiková, PhD. [študijné programy učiteľstva]
Ing. Anton Scheber, CSc., konateľ, SOFTEC, spol. s r.o.
RNDr. Mikuláš Turner, generálny riaditeľ sekcie, Úrad jadrového dozoru SR
RNDr. Juraj Bartok, PhD., spoločník, Microstep-MIS, spol. s r.o.

Člen pôsobiaci na vysokej škole mimo územia Slovenskej republiky:

prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Prahe

Členovia zastupujúci záujmy študentov fakulty:

Mgr. Jozef Rajník, PhD. [absolvent - matematické študijné programy]
Mgr. Danica Žilková (2dAAF)
Mgr. Róbert Belanec [absolvent - informatické študijné programy]

Zoznam členov Akreditačnej rady FMFI UK na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025

Predseda Akreditačnej rady FMFI UK:

 

Podpredseda Akreditačnej rady FMFI UK:

 

Členovia reprezentujúci študijné odbory realizované na fakulte:

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., Katedra informatiky
doc. RNDr. Radoslav Böhm, PhD., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Členovia z externého prostredia (zástupcovia zamestnávateľov):

RNDr. Zuzana Žemlová, členka predstavenstva, 365.bank, a. s.
Mgr. Jana Trúsiková, PhD. [študijné programy učiteľstva]
RNDr. Mikuláš Turner, generálny riaditeľ sekcie, Úrad jadrového dozoru SR
RNDr. Juraj Bartok, PhD., spoločník, Microstep-MIS, spol. s r.o.

Člen pôsobiaci na vysokej škole mimo územia Slovenskej republiky:

prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Prahe

Členovia zastupujúci záujmy študentov fakulty:

Bc. Vendelín Michal Hozzánk (1mEMM)
Mgr. Danica Žilková (3dAAF)
Mgr. Jakub Krcho (2dTVI)

Tajomník Akreditačnej rady FMFI UK

do 31.12.2023:

RNDr. Róbert Kysel, PhD., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

od 01.01.2024:

Mgr. Boris Bobáľ, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Pozvánky na zasadnutia Akreditačnej rady FMFI UK

Zobrazuje sa 7 súborov, od 1 do 7 z 7.

Zápisnice zo zasadnutí Akreditačnej rady FMFI UK

Zobrazuje sa 4 súborov, od 11 do 14 z 14. Prvá strana 1 2

Rozhodnutia Akreditačnej rady FMFI UK

Akademický rok 2021/2022

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 9/2022

učiteľstvo informatiky (v kombinácii), magisterský ŠP

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 8/2022

učiteľstvo fyziky (v kombinácii), magisterský konverzný ŠP

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 7/2022

učiteľstvo fyziky (v kombinácii), magisterský ŠP

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 6/2022

učiteľstvo matematiky (v kombinácii), magisterský konverzný ŠP

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 5/2022

učiteľstvo matematiky (v kombinácii), magisterský ŠP

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 4/2022

učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii), bakalársky ŠP

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 3/2022

učiteľstvo informatiky (v kombinácii), bakalársky ŠP

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 2/2022

učiteľstvo fyziky (v kombinácii), bakalársky ŠP

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 1/2022

učiteľstvo matematiky (v kombinácii), bakalársky ŠP

Zobrazuje sa 9 súborov, od 121 do 129 z 129. Prvá strana 11 12 13