Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditačná rada

Akreditačná rada fakulty má 12 členov. Akreditačná rada fakulty je stálym orgánom fakulty na zabezpečenie hodnotenia študijných programov uskutočňovaných fakultou na všetkých stupňoch štúdia. Hlavným poslaním akreditačnej rady fakulty je transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé posúdenie a schvaľovanie študijných programov uskutočňovaných fakultou, ako aj úpravy, zmeny, pozastavenia a zrušenia študijných programov v zmysle štandardov vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

Zoznam členov Akreditačnej rady FMFI UK na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025

Predseda Akreditačnej rady FMFI UK:

 prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Podpredseda Akreditačnej rady FMFI UK:

 doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Členovia reprezentujúci študijné odbory realizované na fakulte:

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., Katedra informatiky
doc. RNDr. Radoslav Böhm, PhD., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Členovia z externého prostredia (zástupcovia zamestnávateľov):

RNDr. Zuzana Žemlová, členka predstavenstva, 365.bank, a. s.
Mgr. Jana Trúsiková, PhD. [študijné programy učiteľstva]
RNDr. Mikuláš Turner, generálny riaditeľ sekcie, Úrad jadrového dozoru SR
RNDr. Juraj Bartok, PhD., spoločník, Microstep-MIS, spol. s r.o.

Člen pôsobiaci na vysokej škole mimo územia Slovenskej republiky:

prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Prahe

Členovia zastupujúci záujmy študentov fakulty:

Bc. Vendelín Michal Hozzánk (1mEMM)
Mgr. Danica Žilková (3dAAF)
Mgr. Jakub Krcho (2dTVI)

Tajomník Akreditačnej rady FMFI UK

Mgr. Boris Bobáľ, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Pozvánky na zasadnutia Akreditačnej rady FMFI UK

Akademický rok 2023/2024

Akademický rok 2022/2023

Akademický rok 2021/2022

Zobrazuje sa 9 súborov, od 1 do 9 z 9.

Zápisnice zo zasadnutí Akreditačnej rady FMFI UK

Zobrazuje sa 6 súborov, od 11 do 16 z 16. Prvá strana 1 2

Rozhodnutia Akreditačnej rady FMFI UK

Akademický rok 2023/2024

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 19/2024

úprava ŠP mEMMa (pozn. návrh bol po zasadnutí AR FMFI UK stiahnutý predkladateľom)

Rozhodnutie AR FMFI UK č. 18/2024

úprava ŠP mEMM (pozn. návrh bol po zasadnutí AR FMFI UK stiahnutý predkladateľom)

Zobrazuje sa 10 súborov, od 11 do 20 z 165. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana