Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

7. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  20. marca 2023 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

Legislatívno-technické opravy a pozmeňujúce návrhy k vnútorným predpisom fakulty

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Metodika rozpisu finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  doplnenie čl. 3 o nový odsek 9
 7. Disciplinárny poriadok FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 10. Rokovací poriadok Akademického senátu FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 11. Zásady voľby dekana FMFI UK.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 12. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 13. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 14. Rôzne.
 15. Záver.

 

Dodatočne predložený materiál:  

 1. Návrh na vymenovanie člena Akreditačnej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)

 

Informatívny materiál:  

 1. Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe FMFI UK (telekomunikačná anténa na AGO v Modre - nájomca: Slovak Telekom, a. s.).
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)

  Žiadosť bola prerokovaná na 1. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 3. októbra 2022 a upravená na základe pripomienok Úseku pre majetok a investície Rektorátu UK.