Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

9. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  24. apríla 2023 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Voľba zástupcu FMFI UK do Rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2023 - 2027.
  (tajné hlasovanie)
 4. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Organizačný poriadok FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  farebne vyznačené zmeny v materiáli po zasadnutí KaPK a PK 17.4.2023
 6. Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Legislatívno-technické dodatky k vnútorným predpisom fakulty:
  a. Dodatok č. 1 k Organizačnému zabezpečeniu, priebehu a vyhodnocovaniu študentskej ankety na FMFI UK,
  b. Dodatok č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na FMFI UK,
  c. Dodatok č. 1 k Pravidlám zriaďovania odborových komisií na FMFI UK,
  d. Dodatok č. 1 k Štatútu rád študijných programov FMFI UK,
  e. Dodatok č. 1 k Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 10. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  - Uznesenia Rady vysokých škôl zo dňa 18.4.2023
 11. Rôzne.
 12. Záver.

 

Pozmeňujúce návrhy (doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.):  

 1. Pozmeňujúce návrhy k Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku FMFI UK a Organizačnému poriadku FMFI UK.