Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

5. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  23. januára 2023 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdium na FMFI UK v akademickom roku 2023/2024 – opätovné prerokovanie.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Návrh na vymenovanie prodekanov FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  - prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. (životopis, VUPCH)
  - doc. RNDr. Martin Homola, PhD. (VUPCH)
  - prof. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. (VUPCH)
  - prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. (VUPCH)
  - RNDr. Kristína Rostás, PhD. (VUPCH)
 5. Návrh na poverenie prof. RNDr. Róberta Jajcaya, DrSc. výkonom funkcie prvého prodekana.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 6. Informácia o aktuálnom stave projektu ACCORD.
  (ústne informujú: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK; prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prodekan pre strateg. projekty a rozvoj)
 7. Štatút Akreditačnej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Štatút rád študijných programov FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  zmeny v materiáli po zasadnutí Predsedníctva AS dňa 19.1.2023
 9. Organizačné zabezpečenie, priebeh a vyhodnocovanie študentskej ankety na FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 10. Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 11. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 12. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  - Uznesenia Rady vysokých škôl (6.12.2022)
  - Uznesenia Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl (10.12.2022)
 13. Rôzne.
 14. Záver.