Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

10. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  22. mája 2023 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie.
 3. Organizačný poriadok FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy  (RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.)
 4. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Návrh na doplnenie zloženia Vedeckej rady FMFI UK (doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.).
  (tajné hlasovanie)
 6. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Správa o plnení rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 10. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  Oznámenie o termíne a mieste ustanovujúceho zasadnutia Rady vysokých škôl
  Uznesenia Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl (13.05.2023)
 11. Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. 6. 2022 do 29. 5. 2023.
  (písomne predkladá: doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., predseda AS FMFI UK)
 12. Rôzne.
 13. Záver.