Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

8. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  3. apríla 2023 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Správa o čerpaní dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2022.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2023.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  navrhované zmeny v Študijnom poriadku FMFI UK / prílohy
 6. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 7. Dodatok č. 1 k Štatútu Akreditačnej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 8. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 9. Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na FMFI UK - aktualizácia.
  (písomne predkladá: RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)
 10. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 11. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  - Uznesenia zo zasadnutia Rady vysokých škôl SR dňa 30.3.2023
 12. Rôzne.
 13. Záver.