Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

6. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  20. februára 2023 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  15.30 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Štatút FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
  pozmeňujúce návrhy
 4. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 5. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  Uznesenia Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl (11.02.2023)
 6. Rôzne.
 7. Záver.