Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

4. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  28. novembra 2022 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Miestnosť:  poslucháreň C

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Voľba kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.
  (tajné hlasovanie)
 4. Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2023/2024.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 6. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
  - Návrh Štatútu UK (verzia 24.11.2022)
 7. Doplňujúca voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK.
 8. Rôzne.
 9. Záver.